เปลี่ยนทรายกรองน้ำประปาหมู่บ้าน

ทำความสะอาดแท้งค์สูงล้างระบบประปา

เปลี่ยนทรายกรองน้ำ

ติดตั้งถังกรองโรงงานอุตสาหกรรม

ติดตั้งและเปลี่ยนสารในถังกรอง

ติดตั้งถังกรอง

เปลี่ยนสารกรองน้ำ

เปลี่ยนสารกรองน้ำโรงงานอุตสาหกรรม

เปลี่ยนสารกรองน้ำ เปลี่ยนสารกรองน้ำ

วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
                                                                                                               เจริญชัย จิรชัยรัตนสิน
วิศวกรปฏิบัติการ

           ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นระบบแบบอิสระ (PV Stand Alone System) อีกรูปแบบหนึ่งที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีระบบประปาหมู่บ้าน แต่มีแหล่งน้ำที่สะอาดและมีน้ำเพียงพอ โดยมีปริมาณสูบน้ำได้วันละประมาณ 20 ลูกบาศก์เมตร สำหรับการอุปโภคและบริโภค หรือเพื่อการปลูกพืช ผักสวนครัว ริมรั้วในเขตบ้าน โดยมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลที่จัดตั้งระบบ ดำเนินการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ เพื่อความยั่งยืนของระบบ มีรูปแบบลักษณะของระบบ ดังนี้