เปลี่ยนทรายกรองน้ำประปาหมู่บ้าน

ทำความสะอาดแท้งค์สูงล้างระบบประปา

เปลี่ยนทรายกรองน้ำ

ติดตั้งถังกรองโรงงานอุตสาหกรรม

ติดตั้งและเปลี่ยนสารในถังกรอง

ติดตั้งถังกรอง

เปลี่ยนสารกรองน้ำ

เปลี่ยนสารกรองน้ำโรงงานอุตสาหกรรม

เปลี่ยนสารกรองน้ำ เปลี่ยนสารกรองน้ำ

วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2554

มาตรฐานคุณภาพน้ำ


มาตรฐานคุณภาพน้ำ
น้ำเป็นส่วนประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งในชีวิตมนุษย์ เพราะเราไม่สามารถที่จะขาดน้ำได้ในการดำรงชีวิต และในโลกนี้ยังมีปริมาณน้ำถึงสามในสี่ส่วนของพื้นที่ทั้งหมด แต่น้ำที่เราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ก็คือน้ำจืดที่มีอยู่ไม่ถึงร้อยละ10 ของน้ำทั้งหมดที่มีอยู่ในโลก ซึ่งแหล่งน้ำที่เรานำมาใช้นี้ได้มาจาก 2 ส่วน คือ แหล่งน้ำผิวดิน และแหล่งน้ำใต้ดิน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบที่เราสามารถผลิตน้ำประปาได้
เมื่อเราได้แหล่งน้ำดิบแล้ว ถึงแม้ว่าเราจะดูด้วยตาว่าน้ำดิบนี้สะอาดแต่แท้ที่จริงแล้วอาจมีสารปนเปื้อน ที่ไม่ปลอดภัยในการนำมาอุปโภคบริโภคจึงควรที่จะมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ เสียก่อน เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานน้ำบริโภค
คุณภาพน้ำที่เหมาะสมกับ การบริโภค ควรเป็นน้ำที่ปราศจากสี กลิ่น รส ความขุ่น สารพิษ เชื้อโรค และมีปริมาณเกลือแร่ที่เหมาะสม ดังนั้นการตรวจคุณภาพน้ำที่ใช้ในการบริโภค ต้องตรวจลักษณะทางกายภาพ เคมี สารพิษ และแบคทีเรีย มาตรฐาน คุณภาพน้ำเพื่อบริโภค ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานต่างๆ ที่มีภารกิจเดี่ยวกับน้ำ
  1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (2524) เรื่องน้ำบริโภคในภาชนะที่ปิดสนิท
  2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (2521) เรื่องกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก.257-2521)
  3. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (2542) เรื่องมาตรฐานน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้
คุณภาพน้ำมีความสำคัญเท่าๆกับปริมาณหากมีปริมาณน้ำมากแต่คุณภาพไม่ ดี จะไม่เกิดประโยชน์ คุณภาพไม่ดีจะเป็นโทษ เช่น น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคจะมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรง ดังนั้นก่อนนำน้ำมาใช้ต้องตรวจวิเคราะห์ก่อน มาตรฐานคุณภาพน้ำจะแตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าน้ำที่เราใช้ในปัจจุบันมีคุณภาพตามมาตรฐานหรือ ไม่