เปลี่ยนทรายกรองน้ำประปาหมู่บ้าน

ทำความสะอาดแท้งค์สูงล้างระบบประปา

เปลี่ยนทรายกรองน้ำ

ติดตั้งถังกรองโรงงานอุตสาหกรรม

ติดตั้งและเปลี่ยนสารในถังกรอง

ติดตั้งถังกรอง

เปลี่ยนสารกรองน้ำ

เปลี่ยนสารกรองน้ำโรงงานอุตสาหกรรม

เปลี่ยนสารกรองน้ำ เปลี่ยนสารกรองน้ำ

วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ระบบน้ำดิบของการประปา

ระบบน้ำดิบของการประปา
น้ำดิบ : หมายถึง น้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ที่จะนำมาบำบัด ( Treatment หรือ Purify) ให้เป็นน้ำสะอาดตามมาตรฐานคุณภาพน้ำต่างๆ ที่กำหนด เมื่อกล่าวถึง ระบบน้ำดิบ ของระบบประปา จะประกอบด้วย ระบบเก็บสำรองน้ำดิบ ระบบสูบน้ำดิบ(Intake หรือ Pumping facilities) และระบบส่งน้ำดิบ (Transmission facilities)
1.ระบบเก็บสำรองน้ำดิบ (Water Storage Facilities)
น้ำดิบเพื่อการประปาจะต้องมีปริมาณพอเพียงตลอดทั้งปีทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่ปีเป้าหมายของโครงการ (Target Year) แหล่งน้ำดิบเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะแหล่งน้ำผิวดิน เช่น แม่น้ำ คลอง หนองบึง เป็นต้น จะมีปริมาณน้ำเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล บางครั้งในฤดูแล้งแหล่งน้ำดังกล่าวอาจมีปริมาณน้ำน้อย หรือไม่มีเลย ทำให้เกิดปัญหากับระบบประปา ในกรณีดังกล่าวมีความจำเป็นต้องปรับปรุงพัฒนา แหล่งน้ำดังกล่าวให้มีปริมาณพอเพียงแก่ความต้องการของระบบประปา โดยการก่อสร้างระบบเก็บน้ำดิบซึ่งสามารถดำเนินการได้โดยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อการประปา เป็นต้น การก่อสร้างระบบเก็บสำรองน้ำดิบดังกล่าวจำเป็นต้องพิจารณาให้สามารถเก็บกักน้ำไว้ได้อย่างเพียงพอ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตำแหน่งที่ตั้งมีความเหมาะสมในระบบสูบน้ำดิบ ปลอดภัยจากสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษต่อคุณภาพน้ำดิบ