เปลี่ยนทรายกรองน้ำประปาหมู่บ้าน

ทำความสะอาดแท้งค์สูงล้างระบบประปา

เปลี่ยนทรายกรองน้ำ

ติดตั้งถังกรองโรงงานอุตสาหกรรม

ติดตั้งและเปลี่ยนสารในถังกรอง

ติดตั้งถังกรอง

เปลี่ยนสารกรองน้ำ

เปลี่ยนสารกรองน้ำโรงงานอุตสาหกรรม

เปลี่ยนสารกรองน้ำ เปลี่ยนสารกรองน้ำ

วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2554

แหล่งน้ำผลิตน้ำประปามีคุณค่า ควรช่วยกันดูแลและรักษา

แหล่งน้ำผลิตน้ำประปามีคุณค่า ควรช่วยกันดูแลและรักษา
                เจริญชัย จิรชัยรัตนสิน
วิศวกร 5
ไพรัช
แก้วจินดา
พนักงานตรวจทานข้อมูล
                 
         แหล่งน้ำดิบ คือแหล่งน้ำที่เราใช้ผลิตน้ำประปา แหล่งน้ำดิบที่สะอาด มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการผลิตน้ำประปา
ปัจจุบัน น้ำเป็นปัจจัยที่มนุษย์ต้องพึ่งพาอาศัยเพื่อการดำรงอยู่นั้นมีคุณภาพลดลงเรื่อยๆ เนื่องมาจากฝีมือของมนุษย์เอง ไม่ว่าจะเป็นของเสียที่มนุษย์ผลิตขึ้นจากการดำรงชีวิตประจำวัน เช่น สิ่งขับถ่ายของมนุษย์ ขยะมูลฝอย ฯลฯ จากโรงงานอุตสาหกรรม หรือจากการเกษตรก็ตาม ทั้งหมดสามารถสร้างผลกระทบต่อแหล่งน้ำดิบที่จะนำมาใช้ผลิตน้ำประปาให้เราใช้ทั้งสิ้น