เปลี่ยนทรายกรองน้ำประปาหมู่บ้าน

ทำความสะอาดแท้งค์สูงล้างระบบประปา

เปลี่ยนทรายกรองน้ำ

ติดตั้งถังกรองโรงงานอุตสาหกรรม

ติดตั้งและเปลี่ยนสารในถังกรอง

ติดตั้งถังกรอง

เปลี่ยนสารกรองน้ำ

เปลี่ยนสารกรองน้ำโรงงานอุตสาหกรรม

เปลี่ยนสารกรองน้ำ เปลี่ยนสารกรองน้ำ

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2554

การปรับปรุงคุณภาพน้ำ

คุณภาพของน้ำที่ใช้ดื่ม ต้องคำนึงถึงสิ่งที่เจือปนอยู่ในน้ำ ซึ่งคุณภาพหรือคุณสมบัติของน้ำ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ
1. คุณสมบัติทางฟิสิกส์ หรือทางกายภาพ
2. คุณสมบัติทางเคมี
3. คุณสมบัติทางบักเตรี