เปลี่ยนทรายกรองน้ำประปาหมู่บ้าน

ทำความสะอาดแท้งค์สูงล้างระบบประปา

เปลี่ยนทรายกรองน้ำ

ติดตั้งถังกรองโรงงานอุตสาหกรรม

ติดตั้งและเปลี่ยนสารในถังกรอง

ติดตั้งถังกรอง

เปลี่ยนสารกรองน้ำ

เปลี่ยนสารกรองน้ำโรงงานอุตสาหกรรม

เปลี่ยนสารกรองน้ำ เปลี่ยนสารกรองน้ำ

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2556

BioClean มข.แจกไบโอคลีนบำบัดน้ำเสีย
BioClean คือผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพชนิดหนึ่ง ที่ผลิตจากกระบวนการหมักดอกไม้ 14 สายพันธุ์ เช่น กุหลาบ ดาวเรือง ดอกบัว พุทธรักษา สนใจติดต่อรับได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ม.ขอนแก่น เวลาราชการ
 หลายจังหวัดในประเทศไทยประสบกับปัญหาอุทกภัย  เกิดสภาพการน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่  ส่งผลให้เกิดภาวะน้ำเน่าเสีย 
จากปัญหาดังกล่าว  รศ.ดร สิทธิ์ศักดิ์  อุปริวงค์  อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จึงได้จัดโครงการบริการเทคโนโลยีไบโอคลีนและปุ๋ยน้ำชีวภาพสู่ชุมชนขึ้นเพื่อช่วยคลี่คลายปัญหาดังกล่าว  โดยการผลิตน้ำชีวภาพไบโอคลีน เพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสีย  และส่งมอบให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปใช้ในการช่วยเหลือด้านอุทกภัยต่อไป  โดยมีเป้าหมายผลิตเพื่อนำไปช่วยเหลือในเบื้องต้นจำนวน 4,000  ลิตร
            สำหรับไบโอคลีน (BioClean)  คือ ผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพชนิดหนึ่งที่ผลิตจากกระบวนการหมักดอกไม้หลากหลายชนิดนานาพันธุ์ จำนวน 14 สายพันธุ์ อาทิ ดอกกุหลาบ ดอกดาวเรือง ดอกพุทธรักษา ดอกบัว ฯลฯ นำมาผ่านกระบวนการหมักผสมผสานกับแหล่งสารอาหาร เช่น กากน้ำตาล ฯลฯ ทำการหมักโดยใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพ  เช่น หัวเชื้อจุลินทรีย์ปุ๋ยน้ำชีวภาพ มข.1 (KKU.1) หรือ หัวเชื้อจุลินทรีย์ปุ๋ยน้ำชีวภาพไบโอเทค-1 (Biotech-1) เป็นต้น ส่วนการใช้งานสามารถนำน้ำชีวภาพไบโอคลีน เทลงในน้ำท่วมขัง ในอัตราส่วนน้ำชีวภาพไบโอคลีน1:น้ำท่วมขัง 2000 ลิตร
ด้าน รศ.ดร. กัลปพฤกษ์  ผิวทองงาม  รองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่นและประธานคณะกรรมการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี 2554  กล่าวว่า ในการช่วยเหลือเบื้องต้นได้ส่งมอบน้ำชีวภาพไบโอคลีน เพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสียให้กับชุมชนโดยรอบจังหวัดขอนแก่นที่ประสบอุทกภัยไปแล้วในหลายพื้นที่ อาทิ บ้านพระคือ  หมู่ที่  18  , อบต.ศิลา และเทศบาลต.พระลับ     เป็นต้น
            นาย บุญเพ็ง ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ศิลา จ.ขอนแก่น ผู้แทนรับมอบจากตำบลศิลา กล่าว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทำสิ่งที่มีคุณค่า คือการมีส่วนร่วมช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้ประชาชน แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจของบุคลากรและนโยบายของการมีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรม ซึ่งความรู้ของอาจารย์นักวิชาการ คือ สิ่งที่มีคุณค่าที่ประชาชนหวังให้เป็นที่พึ่งในยามที่ต้องการผู้รู้ ขอให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาด้านการผลิตกำลังคนที่ดีพร้อมสำหรับการทำงานเพื่อชุมชนสังคมต่อไป
            นาง สุจิตรา อุทธา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลพระลับ กล่าวว่า บทบาทมหาวิทยาลัยต่อสังคม คือ การเอาความรู้ที่มีอยู่มากมายมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม สามารถนำไปแก้ไขปัญหา ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดียิ่งขึ้น อยากให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องต่างๆเพื่อการพัฒนาชีวิต และการแก้ปัญหาต่างๆ โดยให้มีการประชาสัมพันธ์คณะวิชาต่างๆว่ามีผู้รู้ในเรื่องอะไรบ้าง และชาวบ้านจะสามารถมาขอรับคำปรึกษาได้อย่างไร ในส่วนของการมอบผลิตภัณฑ์ครั้งนี้ต้องขอขอบคุณแทนชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างยิ่ง
            หากชุมชน หน่วยงาน หรือองค์กรใด ต้องการน้ำชีวภาพไบโอคลีนไปใช้ในการบำบัดน้ำเน่าเสียหลังน้ำลด  สามารถติดต่อได้ที่  งานประชาสัมพันธ์  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   โทร 0-4320-2204  ในวันและเวลาราชการขอบคุณแหล่งข้อมูล http://eureka.bangkokbiznews.com/detail/418869