เปลี่ยนทรายกรองน้ำประปาหมู่บ้าน

ทำความสะอาดแท้งค์สูงล้างระบบประปา

เปลี่ยนทรายกรองน้ำ

ติดตั้งถังกรองโรงงานอุตสาหกรรม

ติดตั้งและเปลี่ยนสารในถังกรอง

ติดตั้งถังกรอง

เปลี่ยนสารกรองน้ำ

เปลี่ยนสารกรองน้ำโรงงานอุตสาหกรรม

เปลี่ยนสารกรองน้ำ เปลี่ยนสารกรองน้ำ

วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

วศ.คืนความสุขให้ชุมชนได้น้ำดี

ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานมอบชุดทดสอบความกระด้างในน้ำเพื่อประชาชน ภายใต้นโยบายของรัฐบาลเพื่อคืนความสุขให้ประชาชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี นายจังหวัด วงศ์ก่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา ตำบลโสกก่าม ตำบลโป่งไฮ และประชาชนในอำเภอเซกา ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ กล่าวว่า ด้วยรัฐบาลมีนโยบายการบริหารราชการ เพื่อปฏิรูปประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยให้ทุกภาคส่วนบูรณาการดำเนินงานกิจกรรมซึ่งมีเป้าหมายต้องการให้เป็นสังคมสงบสุข รวมทั้งมุ่งพัฒนาเสริมสร้างรากฐานความมั่นคงให้ประชาชนคนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งภายใต้โครงการคืนความสุขกรมวิทยาศาสตร์บริการให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้ชุมชนมีน้ำดื่ม น้ำใช้ที่มีความสะอาดไม่มีสารเจือปนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ น้ำดื่มสะอาดต้องใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีตะกอน ไม่มีเชื้อโรค หรือโลหะหนัก หรือสารปนเปื้อนที่เป็นพิษในปริมาณที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเจือปนตามข้อกำหนดมาตรฐาน
- See more at: http://eureka.bangkokbiznews.com/detail/626529#sthash.jr6yTzI8.dpuf
ที่ผ่านมากรมวิทยาศาสตร์บริการได้มีการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำเครื่องกรองน้ำทั้งระดับชุมชนและระดับครัวเรือน และในปีใหม่นี้ได้จัดทำชุดทดสอบความกระด้างในน้ำมอบให้แก่ผู้ประกอบการสินค้า OTOP และประชาชน ภายใต้โครงการคืนความสุขด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นการยกระดับงานบริการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนไทย โดยทำการมอบให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP และประชาชนในพื้นที่ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ในวันนี้เป็นที่แรก และจะทยอยส่งมอบชุดทดสอบความกระด้างในน้ำให้กับประชาชน ในพื้นที่ต่างๆ เช่น จังหวัด หนองคาย ขอนแก่น ยโสธร เชียงราย แพร่ ลำปาง สระบุรี สุพรรณบุรี นครศรีธรรมราช โดยประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็นเครือข่ายต่อไป
ทั้งนี้ประชาชนสามารถใช้ชุดทดสอบนี้ตรวจสอบคุณภาพน้ำได้เองว่าน้ำดื่มมีความกระด้างหรือมีหินปูนหรือไม่ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการดื่มน้ำที่มีการปนเปื้อนของหินปูน ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคนิ่วได้
นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ว่า การจัดทำชุดทดสอบความกระด้างในน้ำมอบให้ผู้ประกอบการ OTOP และประชาชนครั้งนี้ จะช่วยกระตุ้นให้ ความตระหนักในเรื่องการตรวจสอบความกระด้างในน้ำ และการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องกรองน้ำ เนื่องจากปัจจุบันประชาชนที่มีเครื่องกรองน้ำดื่มติดตั้งไว้ในครัวเรือน ยังให้ความสำคัญในเรื่องการบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำค่อนข้างน้อย ทำให้เครื่องกรองน้ำไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในการใช้ชุดทดสอบความกระด้างในน้ำตรวจสอบคุณภาพน้ำ เมื่อหยดน้ำยาที่อยู่ในชุดทดสอบลงไปในน้ำที่ไม่มีความกระด้าง น้ำจะค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีฟ้า หากในน้ำมีความกระด้างจะเปลี่ยนเป็นสีม่วง แสดงว่าน้ำนั้นไม่เหมาะสมในการนำมาใช้ จึงควรดูแลรักษา ล้างเครื่องกรองน้ำ หรือเปลี่ยนไส้กรองน้ำ

ขอบคุณแหล่งข้อมูล http://eureka.bangkokbiznews.com/detail/626529