เปลี่ยนทรายกรองน้ำประปาหมู่บ้าน

ทำความสะอาดแท้งค์สูงล้างระบบประปา

เปลี่ยนทรายกรองน้ำ

ติดตั้งถังกรองโรงงานอุตสาหกรรม

ติดตั้งและเปลี่ยนสารในถังกรอง

ติดตั้งถังกรอง

เปลี่ยนสารกรองน้ำ

เปลี่ยนสารกรองน้ำโรงงานอุตสาหกรรม

เปลี่ยนสารกรองน้ำ เปลี่ยนสารกรองน้ำ

วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2556

อันตราโซนิคกำจัดสาหร่ายพิษ

         ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ และคณะนักวิชาการและนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดเผยถึงการใช้เครื่องอัลตราโซนิคกำจัดสาหร่ายพิษว่า แรกเริ่ม เราต้องทำความรู้จักกับสาหร่ายพิษก่อน ซึ่งในที่นี้ คือสาหร่ายพิษ Microcystis spp.ซึ่งเป็นสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินที่สร้างสารพิษไมโครซิสติน อันเป็นสารที่มีผลต่อตับ ก่อให้เกิดตับอักเสบและเร่งการเกิดมะเร็งของตับ นอกจากจะเกิดขึ้นกับคนแล้ว พิษของสาหร่ายชนิดนี้ยังมีผลโดยตรงต่อสัตว์น้ำหรือสัตว์บกที่ไปบริโภคน้ำที่มีสาหร่ายชนิดนี้อยู่

                                            ผศ.ดร.สิริแข และทีมวิจัย


                       สถานที่เจ็บตัวอย่าง
        ดังนั้นเพื่อศึกษาชนิด ปริมาณ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญอย่างรวดเร็วของ Microcystis spp. และสาหร่ายชนิด-อื่นๆ รวมถึงคุณภาพน้ำทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ และปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะนำมาสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษของแหล่งน้ำได้และศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องอัลตราโซนิคในการกำจัดสาหร่ายพิษ ทีมนักวิจัยจึงได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกรมช่างโยธาทหารอากาศ กองทัพอากาศ และบริษัท O.K.D Environment Co.,Ltd และบริษัท CS Global Trade Co.,Ltd ที่ได้อนุเคราะห์เครื่องอันตราโซนิค ในการกำจัดสาหร่ายพิษ


ในกระบวนการทดสอบ ทีมนักวิจัยได้ใช้ บริเวณสวนสาธารณะท่าดินแดง และกองทัพอากาศ โดยในการทดสอบได้ทำการศึกษาชนิดและปริมาณสาหร่าย Microcystis spp. และสาหร่ายชนิดอื่นๆ บริเวณสวนสาธารณะท่าดินแดง ทำการเก็บตัวอย่างจำนวน 13 ครั้งตั้งแต่ไม่ได้ติดตั้ง เครื่องอัลตราโซนิคในครั้งที่ 1 และเริ่มติดตั้งเครื่องอัลตราโซนิคตั้งแต่ครั้งที่ 2 ถึง 13 โดยเก็บตัวอย่างระหว่างวันที่ 12 เดือนพฤษภาคม 2553 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2553 แล้วพบแพลงก์ตอนพืชทั้งหมด 5 ดิวิชัน 41 สปีชีส์ และพบสาหร่ายที่สร้างสารพิษได้ทั้งหมด 7 ชนิด คือ Cylindrospermopsis phillippinensis, C. raciborskiiMicrocystis aeruginosa,Planktolyngbya limnetica,Oscillatoria limosa, Oscillatoria tenuis และ Phormidium sp.1 และยังพบอีกว่าสาหร่ายชนิด Microcystis aeruginosa เป็นชนิดเด่น

 แหล่งน้ำที่ติดตั้งเครื่องอัลตราโซนิคแล้ว 2 เดือน


เมื่อติดตั้งเครื่องอัลตราโซนิคที่แหล่งน้ำแล้วพบว่า จำนวนเซลล์สาหร่ายพิษมีค่าลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนจนกระทั่งไม่พบสาหร่ายชนิดนี้เลยในการเก็บตัวอย่าง 2 ครั้งสุดท้าย โดยพบว่ามีการเจริญแทนที่กันโดยสาหร่ายชนิดอื่นๆ ที่ไม่ได้สร้างสารพิษ และเป็นสาหร่ายที่มักพบในน้ำคุณภาพปานกลาง จึงแสดงให้เห็นว่าน้ำมีคุณภาพดีขึ้น
               สถานที่เจ็บตัวอย่าง
ต่อประสิทธิภาพที่ เครื่องอัลตราโซนิคที่สามารถกำจัดสาหร่ายพิษได้นั้น ดร.สิริแข เล่าว่า คลื่นความถี่จากเครื่องอัลตราโซนิคจะเข้าไปทำลายเซลล์สาหร่ายให้แตกและตายไปในที่สุด ซึ่งจากผลการวิจัยนี้สามารถนำไปใช่เป็นแนวทางในการขยายวงกว้างในการกำจัดสาหร่ายพิษในแหล่งน้ำที่มีบริเวณพื้นที่ที่กว้างขึ้นต่อไป
สำหรับผู้สนใจ ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดมาได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์ มทร.ธัญบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 02-549-4177 ทีมนักวิจัยยินดีให้รายละเอียดอย่างเต็มที่
มณีรัตน์ ปัญญพงษ์
กองประชาสัมพันธ์ ราชมงคลธัญบุรี
ขอบคุณที่มา  http://www.news.rmutt.ac.th/archives/9818